<< home page

יקימ תא שוגפל יתכלה

....................................................................................................

Miki Buganim de best hair designer
1 table gif 70 dpi 300X255
םינגוב יקימ

....................................................................................................

םינגוב יקימ לע תינויח היצמרופניא

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D
7%99%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D

החלצהל המיהדמה וכרד לע הצממ היפרגויב

http://news.msn.co.il/msnEntertainment
/Celebs/Local/200511/2005112017352.htm

םואתפ יתבשח הדובעב יתייהשכ דחא רקוב
תא שוגפא ינא םא םיהדמ היהי הזש
.םינגוב יקימ רמ - יילע בוהאה היזיולטה בכוכ
.ולש המיהדמה הריירקה ירחא בקוע ינאש
.פוספוס ותוא שוגפל ךלוהו המלצמ איבמ ינא רחמש יתטלחה זא
תוגרדמה לכמ יתוא קורזי אוהש יתבשח ,יתששח תצק לבא
תוגרדמ ןיא סקנפ בוחרב ולש הרפסמל ץוחמש יתרכזנ זא לבא
.תבאוכ תויהל הלוכי אל הליפנה זא
(ילאטמ םותכ עבצב Y700 סופמילוא) המלצמ םע הדובעל יתעגה תרחמל

,הרקי הז םויה ,דואמ יתשגרתה רקובה ותוא לכ
.יקימ תא שגופ ינא
ילש שארה ,הדובעה תא שיגרהל ילב הנוכמה לע יתדבע
גהנתהל רומא ינא ךיא לע תובשחמו תונויערב אלמ היה
.ול רמול ןווכתמ ינא המו

...................................................................................................

My work station
300X225 gif 72 dpi
Coffe machine-my workstation

...................................................................................................

הנושאר השיגפל תוקיר םיידיב אובל ,יתצחלנ תצק םואתפ
.יוזב תצק הז
.הפי רויצ ול איבה ינאש יתטלחה
יתחקל

הפק-תיב לכב שיש ומכ ("ילש לש היולגה") תויולג דמעמהמ היולג
יתלחתהו
קיתעהל הנומת םוש יל התייה אל ,ןורכזהמ יקימ תא טברשל
האצות גישהל יתחלצה ףוסבו תונויסנ םירשע ךרעב יתישע זא ,הנממ
.בוהא םדאל תדבוכמ הנתמכ יל התארנש

miki postcard
300X400 jpg 72 dpi
postcard

...................................................................................................

רמגי רבכ םויהש יתיכיחו יתשגרתה ךכ לכ ,טאל שממ רבע םויה
היולג קר יקימל תתל שפוטמ יתשגרה ,הרמגנ ילש תרמשמהש לבא
.דואמ הפי רויצ הילע שיש וליפא
יתצעייתה
.דלוקוש םג איבהל יל עיצה אוהו הדובעהמ בוט רבח לייא םע
???דלוקוש בהוא אל ימ
.דלוקוש בהוא חוטב יקימ
"ןאיליג" לש דלוקוש תספוק םג יתינק זא
לע
ףוטע דלוקוש וכרד תוארל רשפאו בל לש סנאטש ךותיח שי הזיראה
.בל תרוצב
.תמלשומ הנתמ

Shokolada
300X225 gif 72 dpi
Shokolada

...................................................................................................

הדובעה םוקמ
.סקנפ בוחרב הרפסמהמ הכילה תוקד שמח קחרמב אוה ילש
>> םש היהי יקימש אדול בייח יתייה ךרדל יתאציש ינפל
יתגייח זא
הרפסמה לש ןופלטה רפסמ תא יתשקבו 144 ק"זב לש ןיעידומל
.ןופלט ירפסמ ינש יל הנתנ תינדקומה
.הצור ינא המ יתוא לאשו רוחב יל הנע - ןושארל יתגייח
(יתוכמס ןוטב) ? אצמנ יקימ - יתלאש
?התא ימ - יתוא לאש אוה
יתרמא
.אצמנ יקימ םא םיבצעב תצק יתלאשו ,יפסכ םתור יל םיארוקש
רמא רוחבה
.העדוה ריאשהל הצור ינא םאו קוסע שממ אוה לבא אצמנ יקימש
ול יתרמא
.רשקתה יפסכ םתורש ול דיגת ,רחואמ רתוי רשקתא ינא רדסב הזש
.יקימ תא שוגפל ךלוה תמאב ינאש יתעדי החישה ירחא
!!!! שי

...................................................................................................

.ךרדל יתאציש ינפל תצק יתיתשש תמאה
.ןיינעב יניצר ינא םא ימצע תא יתלאש הרפסמה ינפל שממו
.יניצר שממ ינא !ןכ התייה הבושתה
.ול יתפפונו תיכוכזה תלד ךרד יקימ תא יתיאר הסינכה ינפל שממ
.סחייתה אל אוה
.הב םידבועש םישנאו תוחוקלב תצצופמ התייה הרפסמה ,יתסנכנ
.ותיא רבדל בייח ינאש ול יתרמאו יקימל יתשגנ רשי
.יילע ולכתסה םלוכו הרפסמב אפק לכה עגרה ותואמש ןייצל בושח
"?הצור התא המ" יתוא לאש יקימ
.ול תתל תונתמ יל שיו םלוכמ בוטה אוהש ול יתרמא
(: ךייח אוה עגרה ותואמ
.שגרתמ ינא םא יתוא לאש אוה
.ןכ
.שארהמ ךתוא יתרייצש רויצ ךל יתאבה
הזש הפי יכה הז" ,הצורמ שממ אוהש הארנו היולגב לכתסה אוה
."שארהמ
.קוסע שממ התאש יל הארנ לבא ךתיא רבדל בייח ינא
?דבוע ינא הפיא יתוא לאש אוה
.ול יתרפיס
םירהצב ישיש םוי - רחמ שגפנ ילואו קוסע שממ אוהש רמא יקימ
.הרפסמב
!!!! הרהזא תרונ יל קלדהל הכירצ התייה הפ
!רחמ שגפנ ,יתחמש עגרה ותואב
תא ול איבא ינא רחמש יתרמאו םיידיהמ היולגה תא ול יתחקל
.תונתמה
.ינממ להבנ תצק אוהש יתיאר עגרה ותואבש איה תמאה
.םירפס תווצו תוחוקל טעמ םע התייה הרפסמה תרחמל יתרזח
?יקימ הפיא יתלאשו םהמ דחאל יתשגנ
.םויה היהי אל יקימש רמא אוה
בתכ הלבק דיקפהש קתפ םע ףוריצב תונתמה תא הלבקב יתראשה
ןאכ אל התאש רעטצמ דואמ ינא"
."ונעבקש תורמל
.סאובמ יד םשמ יתאצי
?ילע קחצ אוהש תויהל לוכי

...................................................................................................

coming soon (part 2)

...................................................................................................

<< home page